A Firemní semináře
  • Rozvoj manažerských dovedností
  • Obchodní a prodejní dovednosti
  • Assessment centrum - poradenství 
B Veřejné kurzy
  • Malá univerzita úspěšné ženy
  • Správná výchova aneb spolu a jinak...
  • Partnerská komunikace
C Poradenství
  • Individuální
  • Partnerské
  • Skupinové
4 Vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVVP, Šablony)

Naše společnost je akreditovanou organizací MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 

5 Vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti

Pomáháme pomáhajícím
Komplexní a ucelené vzdělávání pracovníků v sociálních službách je celoživotním úkolem. Sociální práce se neustále rozvíjí, rovněž metody, přístupy i potřeby cílových skupin. Nové teoretické poznatky umožňují nové podněty k novým typům sociálních služeb a sociálních činností.

6 Vzdělávání pro pěstouny

Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012, na základě kterých mají pěstouni povinnost pravidelně zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

7 Vzdělávání pro seniory

Cílem vzdělávání seniorů nemá být pouze získávání znalostí a dovedností, které jsou předpokladem výkonu, nýbrž rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti směřující k seberealizaci. Zásadní roli má vzdělávání i při dosažení vyšší kvality života seniorů a zachování intelektových schopností. Přidaná hodnota není pouze v získávání nových znalostí či prohlubování těch stávajících, ale má především pozitivní vliv na samotné zdraví seniorů. Tento závěr podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, která poukazuje na zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. K těmto potřebám patří i vůle být aktivní a pocit užitečnosti.

8 Ochrana osobních údajů GDPR

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!
Naším prvořadým zájmem je mimojiné i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro služby a aktivity poskytované firmou EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

9 Zrušení kurzu a storno podmínky

 

Storno podmínky pro uzavřené, firemní a otevřené kurzy a jiné vzdělávací akce obdobného typu

 

Zrušení kurzu a storno podmínky

 

Milí účastníci našich kurzů a akcí,

chápeme, že život někdy přinese nepředvídatelné události, které Vám brání zúčastnit se původně zamýšlené akce či kurzu/školení. Často ale na počtu přihlášených účastníků závisí rozhodnutí:

·         zda se kurz bude/nebude konat,

·         jak velké prostory budou využity,

·         jak rychle a zda zareaguje poskytovatel ubytování (v případě konání akce s ubytováním)

·         zda zajistit přípravu výukových materiálů,  

·         rozsah dalších přípravných prací na realizaci kurzu,

·         rozsah cateringových služeb (v případě konání akce s cateringem)

·         a další náklady s akcí spojené.

 

Pokud se nakonec účastník/ci nedostaví v původně plánovaném termínu či počtu anebo je celá akce zrušena ze strany objednatele, přesto hradíme lektorovi náklady na honorář, jelikož jsme jeho čas na přípravu i realizaci akce rezervovali pro určitý termín a jsme i my jsme vázáni smluvními podmínkami spolupráce.

V neposlední řadě není v současné době možné zajistit promptní náhradu za zrušený termín akce nejméně jeden měsíc před jeho konáním, a to jednak s ohledem na vytíženost lektora, jednak na vytíženost poskytovatelů ubytování pro účastníky i lektora, ale také s ohledem na pracovní vytíženost pracovníků ve firmách, kdy i oni si svůj čas pochopitelně plánují několik týdnů i měsíců dopředu.

Dále hradíme často i nájem prostor, ubytování lektorovi, resp. případné storno ubytování, stejně jako administrativní pracovníky, kteří kurz organizačně zajišťují.

 

Proto jsme byli nuceni (neradi, ale přesto) stanovit storno podmínky pro rušení přihlášek ze strany účastníků (či objednatelů) - a také samozřejmě i ze strany nás, realizátorů.

Věříme, že je přijmete s porozuměním.

 

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se účastník nedostaví na kurz či akci, uhrazený poplatek se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka - tuto změnu akceptujeme i v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka. Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, resp. objednavatel zruší celou vzdělávací akci, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu info@educoprosperity.cz. Rozhodující je den zaslání emailu o zrušení účasti.

 

Poté vrací dodavatel vzdělávání a poradenství účastnický poplatek nebo jeho poměrnou část takto:

zrušení účasti                                                   výše vrácené částky poplatku

·         32 a více dní před konáním kurzu                            100%

·         22-31 dní před konáním kurzu                                 75%

·         15-21 dní před konáním kurzu                                 50%

·         14 a méně dní před konáním kurzu                            0%

 

V případě, že se jedná o zrušení celé vzdělávací akce (kurzu/školení) objednatelem a kurz nebyl prozatím uhrazen, bude objednateli vystavena řádná faktura v celé výši ceny kurzu nebo její poměrné části z původní ceny kurzu dle uvedených pravidel takto:

zrušení kurzu                                                    výše fakturované částky poplatku

·         32 a více dní před konáním kurzu                              0%

·         22-31 dní před konáním kurzu                                 25%

·         15-21 dní před konáním kurzu                                 50%

·         14 a méně dní před konáním kurzu                        100%

 

Dopravné a cestovné lektora nebude účtováno. Storno ubytování, resp. stravovacích a jiných dalších služeb budou objednateli účtovány dle skutečných nákladů.

Administrativní poplatek za storno kurzu ze strany účastníka činí 250 Kč. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné (nebo jeho poměrná část).

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany dodavatele vzdělávání a poradenství (nemoc lektora, karanténa, automobilová nehoda nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví Educo prosperity vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.  (případně: termín stanoven po dohodě s objednatelem), nebo
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen, nebo

c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.